• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 134 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По двадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Илиян Станоев - Председател на ПКЗССД

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 134: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от „Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица", Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. К.Н. Петров - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

2. Н. И. Ахмед - за лечение , в размер на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

3. М.  Василева - за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева, от с. Църква

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

4. К. Исмаилов - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева, от с. Тригорци

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

5. М. Георгиева - за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин)  лева, от с.Оброчище

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

6. С. Милев - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева от с. Тригорци

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

7. Д. Г. Марчева - за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева от с. Кранево

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

8. И. А. Сюлейман -за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева, от с. Дъбрава

Мотиви: Съгласно изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

9. П. Й. - на основание чл. 6, ал. 1 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, във връзка с писмо с вх. № 269/31.10.2023г., от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания, ведно с приложена към него молба с вх. № 94-05-62 от 27.10.2023г. от П. Д. Й. с адрес ********, Община Балчик, обл. Добрич за опрощаване на задължения на лицето представляващи несъбираеми държавни вземания, Комисията изразява положително мнение-становище за опрощаване на публично държавно вземане за предприемане на действия по реда чл. 98, т. 12 от Конституция на Република България.