• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 133 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Определяне на годишна наемна пазарна цена за земеделски земи с начин на трайно ползване - пасище, мера от общинския поземлен фонд, предназначени за предоставяне под наем по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2024/2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 133: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със заявления с вх.№24-БЧ-03033/07.03.2024г. от ЗП Д. Т. Димитров, вх.№24-БЧ-03040/07.03.2024г. от ЕТ „Виолин Алексиев" и вх.№24-БЧ-03050/07.03.2024г. от ЗП Р. Н.Тодоров (допълнение към заявление с вх. №24-БЧ-04420/08.04.2024г. от правоприемника К.Р. Николов), Общински съвет - Балчик реши:

1. Определя годишна наемна цена, съгласно оценки на лицензиран оценител на земеделски земи, представляващи пасище и мера от ОПФ за индивидуално ползване, за отдаване под наем, считано от стопанската 2024/ 2025г. за срок от 5г. (пет) по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, както следва:

ЕКАТТЕ

Поземлен имот с идентификатор по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/дка

Наемна цена на имота/лв.

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.945

149.17

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.387

1181.51

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.720

176.00

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.184

1433.30

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.056

2967.11

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.933

190.49

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.254

266.21

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.528

974.77

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.838

1439.08

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.231

347.90

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.811

837.26

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.951

2385.69

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.023

609.91

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43.148

385.10

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46.254

412.82

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36.933

329.63

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48.220

430.36

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.475

368.99

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.790

471.15

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.131

123.65

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.038

1083.25

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.456

549.69

39623

Част от 39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

4

180.000

1669.50

39623

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

3

110.304

1023.07

77390

Част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

288.000

2721.60

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.891

581.41

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.