• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 132 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план за УПИ X(02508.51.524 и 523), УПИ IX(02508.51.289), УПИ VIII(02508.51.288), УПИ VII(02508.51.286), УПИ VI(02508.51.285), УПИ IV(02508.51.279), УПИ III(02508.51.278), УПИ II(02508.51.277) и  УПИ I(02508.51.276), кв. 19 и  УПИ X (02508.51.489, 51.496 и 51.495) и  УПИ XI(02508.51.293), кв. 22, по ПУП на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 132:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-15/ 19.03.24  г. и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № Т УТ-2002-15-001/ 29.03.24  г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ X(02508.51.524 и 523), УПИ IX(02508.51.289), УПИ VIII(02508.51.288), УПИ VII(02508.51.286), УПИ VI(02508.51.285), УПИ IV(02508.51.279), УПИ III(02508.51.278), УПИ II(02508.51.277) и  УПИ I(02508.51.276), кв. 19 и  УПИ X (02508.51.489, 51.496 и 51.495) и  УПИ XI(02508.51.293), кв. 22, по ПУП на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, съгласно входираната скица предложение към заявление с вх. № УТ-2002-15/ 19.03.24 г.. 

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.