• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 131 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХХVI (02508.1.330), кв. 12, УПИ за озеленяване(02508Л.38) и уличната регулация от О.т. 30 и О.т. 32 по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -0; Против" - 1; „Въздържал се" -18;

НЕ СЕ ПРИЕМА, ТАКА НАПРАВЕНОТО ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 131: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик не дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлени имоти включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII (02508.1.330), кв. 12, УПИ за озеленяване(02508.1.38) и уличната регулация от О.т. 30 и О.т. 32 по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик в новообразувания УПИ XXVI, кв. 12 по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик.

2. Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1: Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост върху части от ПИ 02508.1.38 и ПИ 02508.1.39 по КККР на гр. Балчик- от обща площ от 223 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на 44868 лв. (четиридесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и осем лв. и 00 ст.), без ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти, съгласно възлагателно писмо с изх. № 24-БЧ-003415/ 15.03.24, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXVI(02508.1.330), кв. 12, УПИ за озеленяване(02508.1.38) и уличната регулация от О.т. 30 и О.т. 32 по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.1. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на възложителя.

2.2. В съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в гр. Балчик.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXVI(02508.1.330), кв. 12, УПИ за озеленяване(02508.1.38) и уличната регулация от О.т. 30 и О.т. 32 по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик.

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15. ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.