• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 130 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 02508.542.229 област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, по ПУП на промишлена зона "Запад".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 130: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 16 и  чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - план за регулация и застрояване на поземлен имот 02508.542.229 област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, по ПУП на промишлена зона "Запад", и провеждане процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, от отдел „ТСУ", Общински Съвет- Балчик:         
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 02508.542.229 област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, по ПУП на промишлена зона "Запад";             
2. Дава разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 02508.542.229 област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, по ПУП на промишлена зона "Запад".