• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 129 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 02508.50.43 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 129: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2969/22.05.2007 г., представляващ земеделска земя - лозе, трета категория с идентификатор № 02508.50.43 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Летището", с площ от 500 м2  (петстотин квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 612.50 лв. (две хиляди шестстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.