• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 128 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.234 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 128: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 5051/11.03.2024 г., представляващ незастроен УПИ ІХ, кв. 2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.234 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 406 м2 (четиристотин и шест квадратни метра);  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 077.00 лв. (единадесет хиляди и седемдесет и седем лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга, при  данъчна оценка на имота 6 851.30 лв.;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.