• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 125 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от С. Ж.Касикова, пълномощник на К.И.Стоева за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.128 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 125: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/06.03.2024 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и К. И. Стоева по отношение на поземлен имот с идентификатор 39459.505.128 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 449 м2, като К. И. Стоева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 149 м2 (сто четиридесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5057/15.03.2024 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 6125.00 лв. (шест хиляди сто двадесет и пет лева), без ДДС, при данъчна оценка 640.30 лв.   

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.