• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 124 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По десета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от В. Г. Симеонов, пълномощник на Л.Георгиев Симеонов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 48982.501.273 по кадастралната карта на с. Царичино                                                                       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 124: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/28.03.2024 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Л. Г. Симеонов по отношение на ПИ с идентификатор 48982.501.273 по кадастралната карта на с. Царичино, целия с площ от 2734 м2, като Л. Г.Симеонов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 884 м2 (осемстотин осемдесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5062/05.04.2024 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 19245.00 лв. (деветнадесет хиляди двеста четиридесет и пет лева), без ДДС, при данъчна оценка 1845.80 лв.   

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Царичино, община Балчик 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.