• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 123 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По девета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 123: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2024 г., приета с решение № 63 от 31.01.2024 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

 Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следните имоти:

 - Поземлен имот с идентификатор 02508.74.313 по кад. карта на гр. Балчик (УПИ ІІІ, кв. 1045 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 404 м2;

- Поземлен имот с идентификатор 02508.74.233 по кад. карта на гр. Балчик (УПИ VІІІ, кв. 2046 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 328 м2;

- Поземлен имот с идентификатор 02508.74.234 по кад. карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв.2046 по кад. карта на гр. Балчик), с площ от 406 м2;

- Земеделска земя - лозе с идентификатор 02508.50.43 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 500 м2.