• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 122 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По осма точка от дневния ред: Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 122: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 64, Протокол №7/08.02.2024г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Хоров фестивал „Черноморски звуци" със Сдружение с нестопанска цел „Музикален свят - Балчик, ЕИК 176077790, представлявано от председателя Валентина Петрова.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 64, Протокол №7/08.02.2024г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на „Фестивал на Цацата" със Сдружение с нестопанска цел „Зелени посоки", ЕИК 176928974, представлявано от председателя Николай Тодоров.

3. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 64, Протокол №7/08.02.2024г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от изпълнителния директор Дончо Донев.

4. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 64, Протокол №7/08.02.2024г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик 2023», ЕИК 207635221, представлявана от управителя Траяна Миткова Димитрова.

5. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 64, Протокол №7/08.02.2024г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен форум „Българско наследство" със Сдружение "Българско наследство", ЕИК 177007880, представлявано от председателя Маруся Костова.

6. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 64, Протокол №7/08.02.2024г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от председателя Красимир Ранков.

7. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от настоящото решение.