• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 121 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По седма точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на ПИ 02508.55.229 - Полигон за хвърляния

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 121: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,

Общински съвет Балчик:

1.Предоставя за безвъзмездно използване на СКЛА "ЧЕРНО МОРЕ - 2005", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 124504974, с председател Д. Андреева, поземлен имот № 02508.55.229   актуван с АЧОС 4376 от 19.06.2014 г - незастроен терен в строителните граници с площ от 17 812 м2.,  за срок от 5 год.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

3.Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.