• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 120 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По шеста точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на физкултурен салон и идентификатор 02508.7.27.5

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 120: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,  Общински съвет Балчик:

1. Предоставя за безвъзмездно използване на СКЛА "ЧЕРНО МОРЕ - 2005", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 124504974, с председател Д. Андреева, физкултурен салон и идентификатор 02508.7.27.5,  поземлен имот № 02508.7.27, актуван с АПОС 187 от 02.03.2010 г., едноетажна сграда: физкултурен салон на надземния етаж и столова и кухня на полуподземния етаж - застроена площ 387 м2.,  за срок от 5 год.

2.  Възлага на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива. 3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.