• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 119 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По пета точка от дневния ред:  Откриване на процедура за възлагане на превозите по автобусни линии за обществен превоз на пътници от общинска и областна транспортни схеми, от квотата на Община Балчик и определяне на градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на лица с увреждания и лица с намалена подвижност

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 119: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , чл.19, ал.2 и ал.6 от Закона за автомобилните превози и чл.16в, ал.1 и ал.5 от  Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик:

        I.            Определя градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове - 35% от общия брой курсове, както следва:

1.      Курсове по автобусни линии от общинска транспортна схема (отбелязани с *):

Градска линия №1

Маршрутно разписание №

Балчик - Албена

Албена - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

5-1

*07.15

07.39

07.40

08.04

09.45

10.10

10.20

10.44

*11.15

11.39

11.40

12.04

13.15

13.39

13.40

14.04

14.05

14.29

14.30

14.54

*16.15

16.39

16.40

17.04

17.45

18.09

18.10

18.34

Градска линия №2

Маршрутно разписание №

Балчик - Тузла

Тузла - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

5-4

*08.30

08.50

09.00

09.20

09.30

09.50

10.00

10.20

12.00

12.20

12.30

12.50

*14.00

14.20

14.30

14.50

16.00

16.20

16.30

16.50

18.00

18.20

18.30

18.50

Градска линия №3

Маршрутно разписание №

Ново гробище - пл. Рибарски

пл. Рибарски - Ново гробище

отпътува

пристига

отпътува

пристига

5-3

*06.00

06.24

06.30

06.56

06.30

06.54

07.00

07.26

07.00

07.24

07.30

07.56

*07.30

07.54

08.00

08.26

08.00

08.24

08.30

08.56

08.30

08.54

09.00

09.26

*09.00

09.24

09.30

09.56

09.30

09.54

10.00

10.26

10.30

10.54

11.00

11.26

*11.00

11.24

11.30

11.56

11.30

11.54

12.00

12.26

12.00

12.24

12.30

12.56

*12.30

12.54

13.00

13.26

13.00

13.24

13.30

13.56

13.30

13.54

14.00

14.26

*14.00

14.24

14.30

14.56

14.30

14.54

15.00

15.26

15.30

15.54

16.00

16.26

*16.00

16.24

16.30

16.56

16.30

16.54

17.00

17.26

17.00

17.24

17.30

17.56

*17.30

17.54

18.00

18.26

18.30

18.54

19.00

19.26

19.30

19.54

20.00

20.26

*20.30

20.54

21.00

21.26

21.30

21.54

22.00

22.26

23.30

23.54

24.00

24.26

Балчик - Рогачево

Маршрутно разписание №

Балчик - Рогачево 

Рогачево - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

2.1

07.00

07.28

07.29

08.07

2.2

14.00

14.38

14.39

15.07

Балчик - Гурково

Маршрутно разписание №

Балчик - Тригорци 

Тригорци - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

4.1

*08.10

08.32

08.33

09.00

4.2

*14.10

14.32

14.33

15.00

Балчик - Албена - Балчик

Маршрутно разписание №

Балчик - Албена

Албена - Балчик

отпътува

пристига

отпътува

пристига

1-1.1

*07.20

07.59

08.30

09.09

1-1.2

08.15

08.54

09.00

09.39

1-1.3

09.45

10.24

10.30

11.09

1-1.4

*11.15

11.54

12.00

12.39

1-3.3

12.15

12.54

13.00

13.39

1-1.5

12.45

13.24

13.30

14.09

1-1.6

*14.15

14.54

15.00

15.39

1-1.7

15.45

16.24

16.30

17.09

1-1.8

17.15

17.54

18.00

18.39

1-1.9

*19.15

19.54

20.00

20.39

Албена - Балчик - Албена

Маршрутно разписание №

Албена - Балчик

Балчик - Албена

отпътува

пристига

отпътува

пристига

1-4.1

08.00

08.39

08.45

09.24

1-4.2

*09.30

10.09

10.15

10.54

1-4.3

11.00

11.39

11.45

12.24

1-4.4

*12.30

13.09

13.15

13.54

1-4.5

14.00

14.39

14.45

15.24

1-4.6

*15.30

16.09

16.15

16.54

1-4.7

17.00

17.39

17.45

18.24

2.      Курсове по автобусни линии от областна транспортна схема (отбелязани с *):

Добрич - Албена - Добрич

Маршрутно разписание №

Албена - Добрич

Добрич - Албена

отпътува

пристига

отпътува

пристига

Б - 2.1

*08.00

08.50

09.00

09.50

Б - 2.2

12.00

12.50

15.00

15.50

Б - 2.3

07.30

08.10

09.20

10.00

Б - 2.4

17.40

18.20

18.30

19.10

Б - 2.5

08.20

09.00

10.20

11.00

Б - 2.6

*16.40

17.20

17.30

18.10

Добрич - Одърци - Балчик 

Маршрутно разписание №

Добрич - Балчик 

Балчик - Добрич

отпътува

пристига

отпътува

пристига

Б - 3.1

*06.20

07.20

07.30

08.30

Б - 3.2

*15.40

16.40

17.10

18.10

Добрич - Дъбрава - Дропла -Добрич

Маршрутно разписание №

Добрич - Дропла 

Дропла - Добрич

отпътува

пристига

отпътува

пристига

Б - 4

06.25

07.41

07.42

08.13

Б - 4

16.00.

17.02

17.03

17.48

Балчик - Добрич- Балчик


Маршрутно разписание №

Балчик - Добрич 

Добрич - Балчик 

отпътува

пристига

отпътува

пристига

Б - 1.1

07.00

07.45

08.30

09.15

Б - 1.2

*08.30

09.15

11.45

12.30

Б - 1.3

09.20

10.05

12.20

13.05

Б - 1.4

12.20

13.05

13.45

14.30

Б - 1.5

*14.00

14.45

15.30

16.15

Б - 1.6

14.50

15.35

16.40

17.25

Б - 1.7

17.10

17.55

18.00

18.45

     II.            Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Балчик, като упълномощава Кмета на Община Балчик да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки и да сключи договори с избраните изпълнители.