• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 118 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По четвърта точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от Община Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане   за Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ  за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 118: На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 и Допълнителното споразумение №РД 50-27/23.11.2021г сключено между - СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Заповеди №РД09-472/17.05.2018г. и №РД 09-183/07.03.2022г. на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР", Общински съвет в гр.Балчик:

1. Упълномощава  кмета  на  Община   Балчик да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна  агенция  в  размер  до 32905,25лв. ( тридесет и две хиляди деветстотин и пет лв. и двадесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2024 г. за  СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 г., и Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.2021г  сключено между  СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево    и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Заповеди  №РД09-472/17.05.2018г. , №РД 09-183/07.03.2022г.   на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР".

2. Възлага на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-35/20.04.2018 г., и Допълнителното споразумение №РД 50-35/23.11.2021г сключено между СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г.,   и Заповеди  №РД09-472/17.05.2018г., №РД 09-183/07.03.2022г. на Зам.министъра на земеделието и храните и Ръководител на УО на ПРСР   за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР" и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция по Заявление № 19-19-2-02-21/20.09.2023г. на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  одобрени със Заповед № РД09-331/ 26.03.2024г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г.

3.  Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2024 година (посочва се съответната календарна година от изпълнението на стратегията, за която се отнася заявката за авансово плащане), определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие"  по Заявление № 19-19-2-02-21/20.09.2023г. на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево  одобрени със Заповед № РД09-331/ 26.03.2024г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или 30 юни 2025 година (посочва се календарната година, следваща съответната календарна година от изпълнението на стратегията, за която е подадена заявката за авансово плащане) в изпълнение  на Споразумение № РД 50- 35/20.04.2018г. изменено с Доп.споразумение РД50-35/23.11.21г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие от  СНЦ МИГ  „Балчик-Генерал Тошево".