• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 117 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По трета точка от дневния ред:   Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 117: На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик:

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя на ОБС Балчик за периода от 01.01.2024 до 31.03.2024г., в размер на  -  200,00лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 01.2024г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 02.2024г.

0,00лв.

0,00лв.

3

м. 03.2024г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 0,00лв.

Общо : 0,00 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 01.2024г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 02.2024г.

200,00лв.

0.00лв.

3

м. 03.2024г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 200,00лв.

Общо : 0,00лв.