• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 116 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По втора точка от дневния ред Писмо с вх. № 269/31.10.2023г. от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и приложена към него молба на П. Д. Й. с адрес ******гр. Балчик, Община Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Илиян Станоев - Председател на ПКЗССД

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 116: На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмо с вх. № 269/31.10.2023г., от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания, ведно с приложена към него молба с вх. № 94-05-62 от 27.10.2023г. от П. Д. Й. с адрес ***********Община Балчик, обл. Добрич за опрощаване на задължения на лицето представляващи несъбираеми държавни вземания, Общински съвет - Балчик изразява следното мотивирано мнение:

Изискана е информация и становища от компетентните органи относно имотното и семейното състояние на лицето, както и за неговите задължения към местния бюджет и такива към държавата, като е установено следното:

Получено е писмо с вх. № 78/03.01.2024г. от Служба по вписванията - гр.Добрич, от което е видно, че за П.Д.Й. не са налични вписвания, отбелязвания или заличавания. Писмо с вх. №86/10.01. 2023 г. от Национална агенция по приходите, към което е приложено становище с обективиран извод , че вземане в размер на 6220.80 лв в това число и здравни осигуровки 303.41 лв., представлява публично държавно вземане, както и предвид имотното състояние и доходи на лицето, същите  са несъбираеми. Във връзка с гореизложено Общински съвет-Балчик изразява положително мнение-становище за опрощаване на публично държавно вземане в размер на ***** лв в това число и здравни осигуровки **** лв, като цялата административна преписка в оригинал следва да бъде изпратена на Председателя на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Администрация на Президента на Република България, за предприемане на действия по реда чл. 98, т. 12 от Конституция на Република България.