• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 115 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По първа точка от дневния ред:  Ново обсъждане на Решение № 79 в частта по т.2. - по Протокол № 9 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 28.03.2024 година, върнато със Заповед № АдК-04-7 от 16.04.2024.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със, със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ"  - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 115: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 79 по Протокол № 9  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.03.2024г.