• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 100 Протокол 9 от 28.03.2024 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет/ стоматологичен/ и коридор с обща площ 56.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Кранево - сграда с идентификатор № 39459.502.140 по КК на с. Кранево, актувана с АОС 397/04.11.2014., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 100: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: 1 бр. медицински кабинет/ стоматологичен/ и коридор с обща площ 56.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Кранево - сграда с идентификатор № 39459.502.140 по КК на с. Кранево, актувана с АОС 397/04.11.2014., за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 2170.56 лв. /две хиляди сто и седемдесет лева и петдесет и шест  стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, Дейност 3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.