• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 77 Протокол 8 от 22.02.2024 г.

По шеста точка от дневния ред: Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр.Добрич на 22.03.2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12 „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"НЕ ГЛАСУВАЛ"-3;

РЕШЕНИЕ № 77: На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик:

Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на редовното заседание на Асоциацията, както следва:

1.Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според настоящото решение.

 1.1.При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител,
определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в
отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

2.Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

2.1.По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК-Добрич за 2023 г. в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.

2.2.По т.2 от дневния ред: Изразява съгласие за Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК-Добрич за 2023 г. в съответствие с чл.9, ал.2  от ПОДАВиК.

2.3.По т.3 от дневния ред: Изразява съгласие за Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК-Добрич за 2024 г.

2.4.По т.4 от дневния ред: Изразява съгласие за Одобряване на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора - „ВиК Добрич" АД гр.Добрич за текущата 2024г. на основание чл.33а от ПОДАВиК, както и приемане за сведение на планираните инвестиции по ПИП за 2025 и 2026г.

2.5.По т.5 от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Балчик.