• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 76 Протокол 8 от 22.02.2024 г.

По пета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Траурен дом находящ се  в Поземлен имот 02508.542.229, област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, м. с. Момчил"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; ;"НЕ ГЛАСУВАЛ"-2;

РЕШЕНИЕ № 76: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Траурен дом находящ се  в Поземлен имот 02508.542.229, област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, м. с. Момчил", Общински съвет - Балчик:

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Траурен дом находящ се  в Поземлен имот 02508.542.229, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. с. Момчил" на стойност с ДДС 389 030,00 лв. (триста осемдесет и девет хиляди  и тридесет лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 239 253,00 лв. (двеста тридесет и девет хиляди двеста петдесет и три лева) с ДДС или 61.50 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.