• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 75 Протокол 8 от 22.02.2024 г.

По четвърта точка от дневния ред: Отпускане на средства за изграждане на санитарни помещения, довършване на оградата и изграждане на декоративни пътеки в градината на джамията в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0, ;"НЕ ГЛАСУВАЛ"-3;

РЕШЕНИЕ № 75 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отпуснати средства в размер на 25 000 лева от местния бюджет с които да се изградят санитарни помещения в джамията в гр. Балчик, както и за довършване на част от оградата и изграждане на декоративни пътеки в градината.

2.Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв за 2024 г. в местни дейности.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.