• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 72 Протокол 8 от 22.02.2024 г.

По първа точка от дневния ред:  Избиране заместник на председателя на Общински съвет - Балчик за извънредно заседание на 22.02.2024 г.

Вносител: Галин Началников - общински съветник

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0;

РЕШЕНИЕ № 72: Общински съвет -  Балчик:

Съгласно разпоредбата чл. 24, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА) (приет с Решение № 28 Протокол № 5 от 21.12.2023 г.), избира за негов заместник на днешното извънредно заседание да бъде г-н Илиян Станоев.