• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 71 Протокол 7 от 08.02.2024 г.

По осма точка от дневния ред: Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И АВТОПАРКА ЗА РАЗНОС НА ХРАНА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -21; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 71: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И АВТОПАРКА ЗА РАЗНОС НА ХРАНА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект - ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И АВТОПАРКА ЗА РАЗНОС НА ХРАНА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" с обща стойност 60 000,00 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 15 000.00 лв. от общата стойност на проекта с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

4.   Задължава Кмета на Община Балчик да заплати цялата сума при доставката на автомобила. Като частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, да бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

5. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение