• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 70 Протокол 7 от 08.02.2024 г.

По седма точка от дневния ред: Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 14 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 70: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост с ПИ№ 02508.7.359, представляващ 14 броя павилиони с номера  №2, №5, №7, №9, №10, №11, №17, №20, № 23, №25, №26, №27, №28  и №29, всеки с площ 4.5 кв.м., находящи се в град Балчик, алея "Двореца", за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 1 година.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за павилион при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на 2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС. Върху посочената по- горе цена се включва 5% стъпка за наддаване. Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в търга следва да:

3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.