• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 68 Протокол 7 от 08.02.2024 г.

По пета точка от дневния ред:  Избор на Временна комисия по набиране на документи за избиране на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик 

В залата присъстват 21 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА" - 20 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"НЕ ГЛАСУВАЛИ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 68: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе изслушване с допуснатите кандидати в състав:

Галин Петров Началников

Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

Кирил Йорданов Кирев

Гюнай Мюмюн Узун

Владимир Бориславов Лафазански