• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 67 Протокол 7 от 08.02.2024 г.

По четвърта точка от дневния ред: Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2024г., от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 67: На основание чл.21, ал.1, от ЗУО и чл.54 от ЗМСМА, и чл.54 в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ,във връзка с §21 от ЗУО / обн.ДВ,БР.108 от 2023г./, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1. Разпределя утвърденият касов трансфер по план за дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2024г., в размер на 673 481,00 /Шестотин седемдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и един лев /, чрез приемане на вътрешно компенсирани промени между отделните видове разходи по приетата с Решение №36 от 21.12.2023г, "План сметка за разходите  по чл.66 ал.1 от ЗМДТ за 2024г.", съгласно Приложение № 1.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.