• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 66 Протокол 7 от 08.02.2024 г.

По трета точка от дневния ред:  Отпускане на временен безлихвен заем на „Търговски център Кранево" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,"Не гласували:- 1;

РЕШЕНИЕ № 66: На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем на „Търговски център Кранево" ЕАД в размер на 30 000 лева, за разплащане на натрупани задължения от минали години.

2.Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2025 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.