• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 63 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 63: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал.8 и ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2024 г., съгласно приложението.