• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 62 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 год., считано от стопанската 2024/2025 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 62: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна наемна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване в размер на 77.80 лв./дка (седемдесет и седем лева и осемдесет стотинки на декар), и първоначална стъпка за наддаване в размер на 5% от началната тръжна наемна цена  на дка.

2.  Срокът за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост е 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2024г. до 30.09.2029г. Годишна наемна цена за всяка следваща стопанска година се индексира, съгласно средногодишния индекс на потребителските цени за предходната година, определени от НСИ и се предплаща авансово до 31.07. на съответната година.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.