• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 59 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По девета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Т.Д. Йорданова за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към собствен апартамент

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 59: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 23-БЧ-011908/13.12.2023 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 257.00 лв. /двеста петдесет и седем лева/ за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка с площ от 12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.55.219.1.6 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент №6 в бл.№9 „ВВС-блокове" гр. Балчик, собственост на Й. Б. Йорданов и Т. Д. Йорданова.