• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 58 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По осма точка от дневния ред: Разглеждане заявление от М. Г. Димова за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 58: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 23-БЧ-011907/13.12.2023 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 257.00 лв. /двеста петдесет и седем лева/ за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка с площ от 12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.55.219.1.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент №2, ет.1, бл.№9 „ВВС-блокове" гр. Балчик, собственост на М. Г. Димова.