• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 57 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По седма точка от дневния ред: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 57: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от  Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023г., съгласно приложението.