• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 55 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По пета точка от дневния ред:  Приемане на Доклад на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 2023 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030г.) и на План за  действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2024 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 55: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2021-2030 г.), Общински съвет - Балчик:                                           

1.Приема Доклад на Община Балчик извършените дейности и предприети мерки за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030 г.)

2.Приема План за действие през 2024 година за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.