• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 54 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за приемане на годишен План за младежта за 2023г. на Община Балчик и Общински план за младежта за 2024г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 54: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр.31 от 20.04.2012 г, изм. и доп. ДВ. бр. 68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), Общински съвет - Балчик:

1. Приема Годишен доклад за младежта за 2023 година в Община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2024 година в Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.