• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 53 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По трета точка от дневния ред:  Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 53: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината:

1.Общински съвет Балчик утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2024г. съгласно Приложения №11-А, №11-Б-1, №11-Б-2 и №11-В:

1.1.За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик / Приложение №11-А/ - 100%

1.2.За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките на общината / Приложение №11-Б-1/ и от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти / Приложение №11-Б-2 / -90%

1.3.За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота /Приложение №11-В/ - 100%

2.Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.