• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 52 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По втора точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект в сектор „Управление на отпадъците" пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 52: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект в сектор „Управление на отпадъците" пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Общински съвет- гр. Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проект „Предоставяне на домакинствата в община Балчик на компостери за зелени и други биоотпадъци" към сектор „Управление на отпадъците" финансиран от ПУДООС.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.