• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 51 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По първа точка от дневния ред: Определяне на представител по актуализация на представител в Областният съвет за развитие на Област Добрич.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка, със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ"  - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"НЕ ГЛАСУВАЛ"-1;

РЕШЕНИЕ № 51: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, при пълна съгласуваност Общински съвет - Балчик определя Илиян Стефанов Станоев - общински съветник, за представител в Областния съвет за развитие на Област Добрич."

2. „Незабавно, следва да се изпрати в Областна администрация - Добрич протокола с решението на Общинския съвет заедно с имената на представителя и данни за контакт."