• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 50 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред:  Издаване на запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерството на туризма, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект BG-176789478-2023-01-0012 "Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 50: На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор № за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини" по Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България", Общински съвет- гр. Балчик:

1. Упълномощава кмета на община Балчик да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на туризма в  размер до 52 642,31 лева, (петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки) за обезпечаване на 100% от стойността на заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини", сключен между Министерството на туризма и Община Балчик.

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ и да ги представи пред Министерството на туризма.