• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 49 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред:  Издаване на запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерството на туризма, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект BG-176789478-2023-01-0011 "Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 49: На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България" по Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България", Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Упълномощава кмета на община Балчик да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на туризма в  размер до 119 999,94 лева, (сто и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100% от стойността на заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проект "Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България", сключен между Министерството на туризма и Община Балчик.

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ и да ги представи пред Министерството на туризма.