• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 48 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред:  Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД, гр.Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; НЕ ГЛАСУВАЛ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 48: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

1. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД през 2023г., в Община Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 193 016,76лева-съгласно Приложение №1.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК" на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.

3. Съгласно споразумение №РД-02-30-234/02.11.2022г., с МРРБ изградените активи по споразумението, следва да се предадат на Асоциацията по „ВиК" по Приложение 1/А/, което включва също така  и непредадени активи от Община Балчик за стопанисване, поддържане и експлоатация.

Одобрява и упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК" на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич"АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение 1/А/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.