• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 47 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По двадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Илиян Станоев - Председател на ПКЗССД

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 47: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Д. Б.Ертоп- в размер на 400,00 (четиристотин) лева, от гр. Балчик

2. С. Николов- за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева, от гр. Балчик

3. А. Р. Иванова - за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева, от с. Кранево

4. Д. И. Стоянова- за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева, от гр. Балчик

5. Т.Али -- за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева, от гр. Балчик