• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 45 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Съгласие за  изменение на Подробен устройствен план - ПУП - ПРЗ за УПИ XIII(02508.80.110), кв. 166, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм",

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"НЕ ГЛАСУВАЛ"- 0;

РЕШЕНИЕ № 45: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-35/ 26.10.23 г. и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № Т-2002-35-001/ 16.11.23 г., Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ XIII(02508.80.110), кв. 166, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, съгласно входираната скица предложение към заявление с вх. № УТ-2002-35/ 26.10.23 г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.