• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 46 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По деветнадесета точка от дневния ред Одобряване на ПУП - Парцеларен план на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.    

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;" НЕ ГЛАСУВАЛ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 46: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, протокол № 45 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.06.23 г., решение № 791 на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 15 от Протокол № 6/ 28.09.2023 г.. Общински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево" находящ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич", за БКТП и кабелна линия 20kV - „Трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kV „Кранево", находящ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич".       
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 198 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):  

 

 На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред административен съд- Добрич.