• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 44 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение от МТП "Марица" в ПИ 39459.19.48 до кабелна разпределителна касета в ПИ 39459.19.24, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"НЕ ГЛАСУВАЛ"- 1;

РЕШЕНИЕ № 44: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на  ПУП- Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение от МТП "Марица" в ПИ 39459.19.48 до кабелна разпределителна касета в ПИ 39459.19.24, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2002-32/ 27.09.2023г. и УТ-2002-32-002/ 13.11.2023 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище вх. № УТ-2002-32-004/ 07.12.23г. от Главен Архитект на Община Балчик:        
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на  ПУП- Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение от МТП "Марица" в ПИ 39459.19.48 до кабелна разпределителна касета в ПИ 39459.19.24, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, „Вариант 2".               
2. Дава разрешение за допускане изработване на ПУП- Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение от МТП "Марица" в ПИ 39459.19.48 до кабелна разпределителна касета в ПИ 39459.19.24, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, който преминава през следните поземлени имоти (ПИ):   

Землище Кранево:   

- Поземлен имот 39459.19.35, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 225 кв. м, стар номер 020014, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74/15.09.2003 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.        

- Поземлен имот 39459.20.16, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 961 кв. м, стар номер 000212, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74/15.09.2003 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

- Поземлен имот 39459.19.24, област Добрич, община Балчик, с. Кранево, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 564 кв. м, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-74/15.09.2003 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.                  
3. Дава предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за кабелна линия за земи от общинския поземлен фонд, обект на решението.
4. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
5. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
6. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ