• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 41 Протокол от 21.12.2023 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, актуван с АОС№ 480/07.01.2016 г. ,обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 41: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м., за срок от 3 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

1. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки  / без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 4.

2. До участие в търга се допускат кандидати, които:

2.1. спазват предмета на дейност.

3. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, да извършва търговска дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

5.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.