• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 40 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Христо Стоев Христов за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към магазин

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 40: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-8/01.11.2023 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 360.00 лв. /триста и шестдесет лева/ за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка с площ от 4,5 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.85.210.1.20 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ търговски обект в сграда на ул. „Чайка" № 2, вх.Б, гр. Балчик, собственост на Х.С. Желязков.