• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 39 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 39: На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.99а от Закона за движението по пътищата, Общински съвет Балчик:

I.      Приема изменение в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, като настоящия текст на чл.27, ал.9:

„Срокът на валидност е  3 /три/ години, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК."

се променя както следва:

„Срокът на валидност на картата е идентичен със срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК, като при пожизнен срок на експертизата, картата за безплатно паркиране е безсрочна."