• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 38 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По единадесета точка от дневния ред: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа" на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 38: На основание  чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласие Община Балчик да участва като партньор на Агенция за социално подпомагане по проекта;

2.Дава съгласие кметът на Община Балчик да подпише Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане..

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.