• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 37 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По десета точка от дневния ред: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2024  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 37: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси: 

Общински съвет одобрява разходите за 2024 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 5 727 284.00 лв.